Ons werk

Atterbergse grenzen


De bepaling van de consistentiegrenzen volgens Atterberg
 

Door middel van de bepaling van de Atterbergse grenzen kan de mate van verwerkbaarheid (plasticiteit) van cohesieve monsters worden bepaald. De consistentie van fijne grondsoorten is sterk afhankelijk van het watergehalte van de grond. Er zijn drie gebieden te onderscheiden: het vaste, het plastische en het vloeibare gebied. De Atterbergse grenzen geven de grenzen tussen deze gebieden weer en worden uitgedrukt in watergehalte in procenten van het gewicht van de droge stof.  De vloeigrens is de grens tussen plastisch en vloeibaar. De uitrolgrens is de grens tussen vast en plastisch. Het verschil tussen de vloei- en uitrolgrens wordt op zijn beurt de plasticiteitsindex genoemd. Dit is een maat voor de uitgestrektheid van het plastische gebied van de grondsoort. Zandgronden hebben praktisch geen plasticiteit terwijl klei en veen een zeer grote plasticiteit bezitten.

De uitrolgrens wordt op één manier bepaald. Er wordt naar een vochtpercentage gezocht waarbij nog net draden van 3 mm met de hand kunnen worden uitgerold. Bepaling van de vloeigrens kan op 2 verschillende manieren worden bepaald, namelijk door de Casagrande methode en de Cone Penetrometer methode.

Casagrande methode
Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van het toestel van Casagrande. Een monster wordt bij verschillende vochtpercentages beproefd. Hierbij wordt elke keer nagegaan bij hoeveel op- en neergaande bewegingen (slagen) een vooraf aangebrachte groef dichtvloeït over een lengte van 1 cm. Het vochtpercentage waarbij een monster dicht vloeit bij 25 slagen is bepalend voor de vloeigrens. Deze waarde wordt door lineaire interpolatie berekend.

Cone Penetrometer methode
Bij de Cone Penetrometer methode wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde conus welke onder verschillende omstandigheden (verschillende vochtpercentages) op een monster wordt geplaatst (valhoogte en duur van indringing staan vast). Het vochtgehalte bij een indringing van 20 mm bepaald wat de vloeigrens is. Deze wordt ook door lineaire interpolatie berekend.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player