Grondwatermeetnet Groningen

Grondwatermeetnet Groningen  Grondwatermeetnet Groningen_2  Grondwatermeetnet Groningen_3  Grondwatermeetnet Groningen_4  
Opdrachtgever:
Gemeente Groningen
Locatie:
Groningen
Periode van uitvoering:
2008 - heden

Project:
Vanwege de gemeentelijk verantwoordelijkheid voor het ondiepe (freatische) grondwater en het in kaart brengen van grondwateroverlast, heeft de Gemeente Groningen een grondwatermeetnet/peilbuisnetwerk aan laten leggen door Wiertsema & Partners. Na het installeren van de peilbuizen worden de stijghoogtes in de peilbuizen over langere tijd geregistreerd en deze gegevens worden gebruikt bij adviezen die door ons worden opgesteld op verzoek van de Gemeente Groningen.

Werkzaamheden:
- Het uitvoeren van ondiepe boringen met beschrijven van de bodemopbouw en het plaatsen van peilbuizen.
- Het handmatig en middels apparatuur meten van de grondwaterstand in de peilbuizen.
- Het beheren, analyseren en periodiek rapporteren van de gemeten grondwaterstanden/stijghoogtes aan
  opdrachtgever.
- Het opstellen van adviezen waarin de geohydrologische situatie wordt geschetst en waarin mogelijke oorzaken van- en 
  oplossingsrichtingen voor wateroverlast wordt gegeven.