0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Nieuws  /  Actuele nieuwsberichten  /  Aanleg primaire waterkering 3e Beatrixsluis

Voor de realisatie van de primaire waterkering 3e Beatrixsluis dient het lekkanaal te worden verbreed. Tevens dient er een 3e sluiskolk te worden aangebracht. Martens en Van Oord hebben i.c.m. meerdere aannemingsbedrijven het werk gegund gekregen. Wiertsema & Partners verzorgt hiervoor een groot deel van de monitoring met waterspanningsmeters, peilbuizen met loggers en hellingmeetbuizen t.b.v. horizontale gronddeformaties.
                      
De primaire waterkering 3e Beatrixsluis heeft als doel het voorkomen van oponthoud van de scheepvaart tussen de Rotterdamse haven en het Amsterdam Rijnkanaal. De twee huidige sluizen dateren uit 1938 en zijn de grootste monumentale binnenvaartsluizen in Nederland. In het Rijnkanaal varen steeds grotere, bredere en diepere binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat laat daarom een extra sluiskolk bouwen en het Lekkanaal verbreden, om zo ruimte te maken voor extra ligplaatsen. 

Voor de realisatie dient de dijk te worden verlegd. De grond is hier erg zettingsgevoelig. Er bevinden zich hier meerdere slechte draagkrachtige lagen. Ten behoeve van de realisatie van de waterkering zijn daarom in november 2016 waterspanningsmeters, peilbuizen met dataloggers en hellingmeetbuizen aangebracht. Deze monitoringssystemen zijn aangebracht om de dijk zo efficiënt en beheerst mogelijk te kunnen ophogen. De dijk wordt laag voor laag opgehoogd om zo de ondergrond steeds de tijd te geven om te consolideren en stabiel te worden. De opdrachtgever kan via onze Portal www.wepgis.nl de meetresultaten volgen. De 30 waterspanningsmeters zijn tot een maximale diepte van 8 meter onder maaiveld in het tracé van de aan te leggen dijk aangebracht. De monitoringsystemen zijn in samenwerking met onze afdeling Uitvoering aangebracht. De waterspanningsmeters zijn d.m.v. een sondeerwagen op de juiste diepte weggedrukt. Om het grondwater rondom de werkzaamheden te monitoren zijn ook peilbuizen aangebracht. Deze zijn voorzien van dataloggers. De gemeten grondwaterstanden zijn hiermee ook via het datapanel inzichtelijk voor de opdrachtgever.

Gedurende de ophoging bestaat de kans dat er door eventuele wateroverspanning horizontale gronddeformaties ontstaan. Om dit vast te stellen zijn rondom de aan te leggen dijk t.b.v. de verbreding van het lekkanaal hellingmeetbuizen aangebracht. Door middel van een inclinometer die in de hellingmeetbuis wordt neergelaten, kunnen zo de eventueel optredende horizontale gronddeformaties worden vastgelegd. De 3e Beatrixsluis wordt in 2019 in gebruik genomen. De monitoring zal ca. 3 jaar duren, tot 2020.

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button