0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Ons werk  /  GeoICT

GeoICT

GeoLoket en Profiler

Een goede analyse van de beschikbare data is de basis voor de opzet van een grondonderzoek. Door een steeds verder gaande digitalisering zal GeoICT een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen projecten en ontwerpberekeningen.

Wiertsema & Partners heeft afgelopen jaren geïnvesteerd in een nieuw webbased GIS platform om de beschikbare data efficiënt te kunnen analyseren. Met behulp van dit platform genaamd GeoLoket worden alle voorhanden ondergrondgegevens van onze projecten ontsloten, voor projectmedewerkers (zowel in het veld als op kantoor) alsook voor onze opdrachtgevers. Deze gegevens reiken van sonderingen en boringen tot peilbuizen en grondwatermeetreeksen en van gegevens van kabels en leidingen (KLICWIN) en NAP bouten tot laboratoriumproeven en geofysische metingen. Van deze basisdata ontsluiten we projectgebonden onderzoeksdata en voorhanden data uit de Basisregistratie Ondergrond. Tevens is een module ontwikkeld om on the fly profielen te genereren en data analyses uit te voeren. Op basis van een project- of onderzoeksvraag  gebruiken we deze module om ondergrondgegevens verder uit te werken tot schematisaties en parametersets voor gebruik in geotechnische rekensoftware.

GeoICT  | Wiertsema & Partners
GeoICT  | Wiertsema & Partners
GeoICT  | Wiertsema & Partners

Digitale data en BRO

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht. Daarin is vastgelegd dat Bestuursorganen de wettelijke taak hebben om gegevens over de ondergrond aan te leveren aan een centrale database met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond als onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De overheid beoogt met de BRO de informatievoorziening te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op een gestandaardiseerde wijze aan zowel overheden als andere partijen ter beschikking te stellen. Er is een wettelijke aanleverplicht en gebruiksplicht alsook een meldplicht en onderzoeksplicht. In de BRO zijn circa 25 verschillende registratieobjecten opgenomen, waaronder bodem- en grondonderzoek, grondwatermonitoring en modellen.

Wiertsema & Partners speelt een actieve rol in de totstandkoming van BRO door deelname in expertgroepen, ketentesten en softwareontwikkelingen. Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers de aanlevering van de registratieobjecten Geotechnisch sondeeronderzoek, Geotechnische boormonsterbeschrijving en -analyse en Grondwatermonitoringputten aan de BRO en zodra de BRO verder gereed is leveren wij ook Grondwaterstandsonderzoek en Grondwatersamenstellingsonderzoek.

GeoICT  | Wiertsema & Partners

GeoICT  | Wiertsema & Partners

GeoICT  | Wiertsema & Partners

3D ondergrondmodellen

Eurocode en nieuwe probabilistische rekenmethodieken gaan steeds meer uit van een 3D modellering. Wanneer de datadichtheid vanuit centrale databases toeneemt kunnen gegevens steeds beter in onderling verband worden beschouwd en worden gecombineerd met betrouwbaarheden.

Wiertsema & Partners ontwikkelt in eigen beheer software om onze sonderingen en boringen eenduidig te kunnen verwerken en vergelijken met overige bekende onderzoeksgegevens op een betreffende locatie. We ontwikkelen software om de hoogste kwaliteit sonderingen (NEN-EN-ISO-22476, Klasse 1+) en hoogste kwaliteit boringen conform de nieuwe boornorm (NEN-EN-ISO-14688, Klasse 1) te kunnen leveren. Daarnaast worden alle proefresultaten van ons geotechnisch laboratorium in databases opgeslagen om centraal te kunnen ontsluiten naar ons GIS platform GeoWEP met profielen module om zo in combinatie met de gegevens afkomstig van sonderingen, boringen, geomonitoring en geofysica parametersets en 3D modellen te genereren.

GeoICT  | Wiertsema & Partners
GeoICT  | Wiertsema & Partners
GeoICT  | Wiertsema & Partners

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button