0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Ons werk  /  Geomonitoring

Geomonitoring

Ontzorgen voor, tijdens en na de bouw

De afdeling Geomonitoring geeft de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en realisatie van uw geotechnisch project. Risico's worden hierdoor tot een minimum beperkt en wij ontzorgen u tijdens het gehele proces. Wilt u meer informatie over onze werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op. Tevens kunt u een offerte aanvragen met ons offerteformulier.

Akoestisch doormeten

Akoestisch doormeten van prefab of in de grond gevormde funderingspalen is een snelle en economische wijze om de integriteit van palen te controleren, nadat deze zijn aangebracht.

Bij het akoestisch doormeten van betonpalen wordt met een kunststof hamer een compressiegolf in axiale richting van de paal gebracht. Breuken of zwakheden worden via reflectie van dit signaal opgespoord en met de veldcomputer vastgelegd. De gemeten versnelling wordt in de veldcomputer omgezet en weergegeven in een grafiek. De resultaten van het akoestisch doormeten worden binnen 24 uur aan de klant gerapporteerd.


Grondwatermonitoring

Voor het uitvoeren van grondwatermetingen en het monitoren van het grondwater (kwantiteit en kwaliteit) worden peilbuizen geplaatst in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. In deze peilbuizen kunnen grondwaterstandsmetingen en grondwaterbemonsteringen worden uitgevoerd.

Om problemen met grond- en oppervlaktewater in de bebouwde gebieden inzichtelijk te maken kunnen wij voor u een peilbuisnetwerk aanleggen en beheren. Op basis van de gegevens welke hierbij gemeten worden, brengen onze geohydrologen advies uit. Hierin worden de waterproblemen en de mogelijkheden om deze problemen te beperken dan wel te voorkomen beschreven.

Plaatdrukproeven

Om verzakkingen van constructies te voorkomen, dienen de onderlagen van een verharding een goed draagvermogen te hebben. Om het draagvermogen van de onderlagen te kunnen controleren, kan een plaatdrukproef, ook wel een plaatbelastingsproef genoemd, worden uitgevoerd. Plaatdrukproeven worden regelmatig uitgevoerd, omdat deze direct resultaat opleveren. 

Wij hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van (statische/dynamische) plaatdrukproeven ter controle van zandbanen, slakkenverhardingen en andere materialen voor verschillende opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

Trillingsmetingen

Werkzaamheden waarbij trillingen ontstaan, kunnen schade en hinder veroorzaken, zeker in een bebouwde omgeving. Hierbij kan worden gedacht aan sloopwerkzaamheden, het in- en uittrillen van damwanden of het heien van funderingspalen. Er wordt daarom voor diverse werkzaamheden steeds vaker voorgeschreven dat trillingsmetingen door een onafhankelijk bedrijf dienen te worden uitgevoerd. 

Wij hebben jarenlange ervaring en beschikken over verfijnde apparatuur om trillingsmetingen uit te voeren volgens de meet- en beoordelingsrichtlijn van de Stichting Bouw Research (SBR), deel A schade aan gebouwen. Door onze ruime geotechnische expertise met grote en kleine projecten, wordt het schaderisico aan de hand van de trillingsmetingen, zorgvuldig beoordeeld.

Automatische zakbaak

Met een automatische zakbaak kunnen zettingen van grondlichamen continue en op afstand worden gemeten. Wij hebben een datapanel ontwikkeld (www.wepgis.nl) waarin de meetdata continue online wordt gepresenteerd. Hierdoor kunnen de metingen door derden worden gevolgd en gedownload indien hiervoor toestemming is verleend.

Zettingen zijn geotechnisch nauw verbonden met water(over)spanningen. Daarom worden de automatische zakbaken vaak uitgevoerd in combinatie met waterspanningsmeters (WSM’s) en zandhoogtemeters. Deze aanvullende metingen kunnen via www.wepgis.nl ontsloten worden.

Waterpassingen

Middels de uitvoering van waterpassingen kan het al dan niet ontstaan van zettingen worden aangetoond. Vóór aanvang van de hei-, graaf- of sloopwerkzaamheden worden bij belendende percelen hoogtebouten aangebracht en de 'nul-situatie' vastgelegd. 

Bij herhalingsmetingen kunnen de eventuele zettingen worden vastgesteld. Tijdens de bouw kunnnen, op basis van dergelijke metingen, wijzigingen in de uitvoeringsmethodiek worden voorgesteld. Door het uitvoeren van waterpassingen kan eveneens worden aangetoond dat er tijdens een bouwproces (of bouwfase) geen directe zettingen zijn opgetreden.

Thermische geleidbaarheidsmetingen

Door middel van thermische geleidbaarheidsmetingen kunnen de warmtegeleidende eigenschappen van de ondergrond worden bepaald. Dit is met name belangrijk voor het dimensioneren van hoogspannings- en transportleidingen. 

De warmtegeleidende eigenschappen van de ondergrond kunnen lokaal sterk verschillen en zijn afhankelijk van de samenstelling en pakking van de grondlagen en het medium waarmee de ruimte tussen de bodemdeeltjes is gevuld. De eigenschappen zijn zowel in het veld (tot 1,5 m- maaiveld) als van grondmonsters in een laboratorium nauwkeurig te bepalen. 

Scheurmetingen

Door diverse oorzaken kunnen scheuren in gevels en vloeren ontstaan. Deze bestaande scheuren kunnen o.a. door grondwaterstandverlagingen, bouwactiviteiten of door gebreken van de fundering groter worden. Door het uitvoeren van scheurmetingen is het mogelijk de scheuren te monitoren. 

Bij scheurmetingen worden scheurmeters geplaatst op de scheuren. Een scheurmeter bestaat uit twee delen die ieder aan een kant van een scheur wordt bevestigd. Op deze wijze kan gedurende een periode objectief bepaald worden of scheuren wel of niet groter groter worden (actief zijn). 

Hellingmetingen

Horizontale verplaatsingen in de ondergrond kunnen leiden tot schade aan gebouwen en boven- en ondergrondse infrastructuur als dijken, wegen en transportleidingen. Deze horizontale verplaatsingen zijn met name het gevolg van ontgravingen of ophogingen. 

Door regelmatig nauwkeurige hellingmetingen in verticale meetbuizen te verrichten, kunnen horizontale verplaatsingen in de ondergrond worden vastgesteld. Tijdig en adequaat anticiperen op de resultaten van de hellingmetingen kan veelal aanzienlijke schade voorkomen.

Deformatiemetingen

Veel bouwprojecten worden uitgevoerd in de directe nabijheid van bestaande bouwwerken. Om schade te voorkomen worden op deze objecten meetpunten aangebracht die regelmatig worden ingemeten. Deze deformatiemetingen worden doorgaans handmatig uitgevoerd. Indien naast verticale ook horizontale deformaties (x-y-z) gemeten dienen te worden, wordt dit uitgevoerd met een Total Station.

Bij een geautomatiseerde deformatiemeting wordt een Total Station éénmalig opgesteld en voert de metingen automatisch uit gedurende de looptijd van het project. Wij hebben een datapanel ontwikkeld (www.wepgis.nl) waarin de meetdata continu online wordt gepresenteerd.

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button