0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Home  /  Ons werk  /  Grondonderzoek

Grondonderzoek

Wij zetten hoogwaardige apparatuur in om gegevens te verzamelen

Aan de basis van analyses en advies ligt een gedegen onderzoek. Onze mensen beschikken over modern materieel waarmee in het veld diverse gegevens worden verzameld. Wij zijn ISO, BRL en VCA** gecertificeerd. Wilt u meer informatie over grond- of bodemonderzoek? Neem dan gerust contact met ons op. Tevens kunt u een offerte aanvragen met ons offerteformulier.

Geotechnisch grondonderzoek

Geotechnisch grondonderzoek wordt verricht om de eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. Kennis van de bodemeigenschappen is onder andere noodzakelijk bij de bepaling van het te kiezen funderingstype bij nieuwbouwprojecten.  Ook in geval van maaiveldophogingen, ontgravingen, waterstandsverlagingen en/of zandwinning is informatie over de bodemeigenschappen essentieel.

Het uitvoeren van sonderingen en boringen is veelal de eerst te zetten stap bij een grondonderzoek. Het materieel dat wordt ingezet voor het grondonderzoek is afhankelijk van de begaanbaarheid en toegankelijkheid van het terrein. Wij voeren zowel op land als op water sonderingen en boringen uit.

Milieukundig bodemonderzoek

Bij bouwplannen, vastgoedtransacties, infrastructurele plannen of beheer en onderhoud van waterwegen speelt de kwaliteit van bodem en water een belangrijke rol. 

Door middel van milieukundig bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de bodem vastgesteld. Is er bijvoorbeeld asbest, een metaal of een andere verontreiniging aanwezig?

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van verschillende (water)bodemonderzoeken, zoals een verkennend of nader bodem-onderzoek of asbestonderzoek. Daarnaast kunnen wij u begeleiden bij saneringen. Wij beschikken over verschillende certificaten voor het vakkundig en veilig uitvoeren van deze werkzaamheden.

Geohydrologisch onderzoek

Geohydrologisch veldonderzoek wordt verricht om de bodemopbouw en de waterdoorlatende eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. 

Kennis van deze waterdoorlatendheid is onder andere belangrijk bij waterstandsverlagingen (bronbemalingen) en het bepalen van de mogelijkheden voor drainage of infiltratie.

Wij kunnen u o.a. van dienst zijn door het uitvoeren van een pompproef, in-situ doorlatendheidsproeven, grondwatermetingen en het monitoren van het grondwater (kwantiteit en kwaliteit).

Waterbodemonderzoek

Een gedegen waterbodemonderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van het sediment en slib in rivieren, kanalen, estuaria, havens en zeeën is bijna altijd noodzakelijk voor het opstellen van een baggerplan, het genereren van modelstudies en/of haalbaarheidsstudies naar innovatieve oplossingen voor het onderhoud hiervan. 

Wij hebben ruime ervaring in het opstellen van een waterbodem-onderzoeksplan tot het uitvoeren en begeleiden van het onderzoek. Met ons werkschip Grietje, een veelvuldigheid aan materieel en geotechnisch laboratorium kunnen wij de waterbodem in kaart brengen conform vigerende richtlijnen en protocollen. Tevens kunnen de fysische en reologische eigenschappen worden bepaald. 

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button