Automatische ondergrondse zakbaak

Wiertsema & Partners doet veel werkzaamheden op gebied van geomonitoring, waaronder zakbaakmetingen. Deze metingen zijn bedoeld om te controleren in hoeverre de verwachtingen ten aanzien van de zettingen moeten worden bijgesteld. Dit bijstellen kan betrekking hebben op de totale omvang van de zettingen, of de snelheid waarmee de zettingen optreden. Om binnen een project snel inzicht te krijgen in het zettingsgedrag en hierop te kunnen sturen is een automatische zakbaak ontwikkeld met een meetnauwkeurigheid in mm.

Zakbaakmetingen

Traditioneel worden zakbaken ingemeten met een waterpas toestel, waarbij in een rondgaande waterpassing de hoogte wordt gemeten van een bekend vast punt, via de zakbaken naar het beginpunt. De hoogte van het beginpunt moet dan uiteraard weer overeenkomen met de hoogte van de beginmeting. Op basis van deze meetfout kan worden bepaald of de zakbaakmeting goed is uitgevoerd. Dit proces is tijdrovend waardoor veelal alternatieve onnauwkeurige meetmethoden worden ingezet om aan de inmeetverplichting te voldoen. Deze methoden variëren van een 06-GPS inmeting, tot het inmeten met een roterende laser. Vrijwel al deze meetmethoden blijken te onnauwkeurig, waarmee het herijken (met een zogenaamde zakbaakfit berekening) van de zettingsberekening te onnauwkeurig zijn.

Voorspellen van het zettingsgedrag

Het gedrag van grond is slechts met een zekere bandbreedte te voorspellen, waarbij goed en voldoende onderzoek, de bandbreedte van een voorspelling verkleint. Deze bandbreedte is in een gebied met geulafzettingen en in veengebieden groot. Ook veranderingen in grondwaterstanden, door een bemaling of een polderpeilverlaging en maaiveldbelastingen die in het verleden zijn opgetreden zijn van invloed op het zettingsgedrag.

Omdat dit voor grote delen van Nederland geldt, moet dan ook rekening worden gehouden met relatief grote verschillen tussen berekende zettingen en werkelijk optredende zettingen.

De eerste uitdaging is dan ook uit te zoeken hoe de grond op een projectlocatie zich zal gedragen. Hoewel kennis van de geologie helpt bij het bepalen wat voor soort grond er mogelijk kan zijn afgezet, boor- en sondeeronderzoek een basis geeft voor het bepalen van de bodemopbouw en deels voor het bepalen van het grondgedrag, blijkt laboratoriumonderzoek vaak noodzakelijk om het grondgedrag beter in kaart te brengen.

Dit laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd op grondmonsters van ca. 2 cm dik, waarmee weliswaar een goed beeld wordt verkregen van dit dunne monster, maar de complexe gelaagdheid zoals deze in de ondergrond aanwezig is, blijft grotendeels onbelicht. De grondmonsters die onderzocht worden vormen dan ook willekeurige steekproeven.

Voor het ophogen van een terrein zal daarmee in vrijwel alle gevallen onvoldoende bekend zijn van de samenstelling van de grond om een exacte voorspelling te doen van de vervormingen die zullen optreden. De predictie van te verwachten zettingen kennen dan ook een bandbreedte, die zal afhangen van de complexheid van de ondergrond en de hoeveelheid onderzoek die wordt uitgevoerd ten behoeve van het geotechnisch advies. Maar omdat de grond zich in de praktijk vaak anders blijkt te gedragen dan verwacht, is het gebruikelijk om bij terreinophogingen of wegverbredingen zakbaken toe te passen. 

Onderzoek drinkwaterwingebied Hammerflier | Wiertsema & PartnersOnderzoek drinkwaterwingebied Hammerflier | Wiertsema & Partners

Voor het inmeten van een zakbaak is in Nederland geen richtlijn of norm, waardoor er veel verschillende methoden zijn waarop momenteel zakbaakmetingen worden uitgevoerd.

Monitoringssystemen zettingen

Automatische ondergrondse zakbaak | Wiertsema & Partners

Automatische zakbaak

Wiertsema & Partners heeft een automatische zakbaak ontwikkeld, die de zetting relatief goedkoop (in vergelijking tot Robotic Total Stations) op de millimeter nauwkeurig inmeet en net zo vaak als noodzakelijk wordt geacht. Veelal worden de zettingen eens per uur ingemeten. Deze meetgegevens worden eens per dag verstuurd en zijn vervolgens via de portal (www.WePGIS.nl) voor de klant en onze adviseurs beschikbaar. 

Deze automatische zakbaken hebben de volgende voordelen:

  • Minder transportbewegingen, omdat de meting volledig autonoom plaatsvindt;
  • Exacte metingen meerdere keren per dag, waardoor kortstondige effecten zoals zandtransporten vlak langs de zakbaken of het gebruik van een trilwals uit de data gefilterd kan worden, doordat bijvoorbeeld de metingen in de nachtelijke uren wordt gebruikt voor de zakbaakfit berekening;
  • De meetdata kan worden gecombineerd met  automatische metingen van de waterspanning en de grondwaterstand om het beeld te completeren van de elementen die spelen bij zettingen;
  • Metingen kunnen eenvoudig met nauwkeurige landmeetapparatuur gecontroleerd worden.

Omdat de automatische zakbaak nog steeds een bovengronds obstakel is, kan deze hinderlijk zijn bij smalle ophogingen, zoals bijvoorbeeld bij een wegverbreding. In bepaalde situaties kan het onmogelijk zijn om met zandauto’s, langs de zakbaken te rijden of de ruimte is zo beperkt dat de zakbaken beschadigd raken.

Wiertsema & Partners heeft daarom een ondergrondse automatische zakbaak ontwikkeld waarmee de zettingen (tot maximaal circa 1 meter) nauwkeurig kunnen worden gemonitord. Dit meetsysteem is een jaar getest op een groot infrastructureel werk (medio 2020 tot medio 2021). De resultaten van deze ondergrondse automatische zakbaak zijn identiek aan de nauwkeurige metingen van de automatische zakbaak, terwijl de ondergrondse afwerking er toe bijdraagt dat er geen obstakels in het werk aanwezig zijn. 


 
Button