0594 51 68 64

Geotechnisch onderzoek  aardbevingsbestendiger bouwen  

In Loppersum worden aan de Ter Muyden, Zeedijken, Delfstraat en Fivelstraat totaal 63 woningen gesloopt en vervangen door aardbevingsbestendige en gasloze nieuwbouw.

Op 18 november 2020 zijn de sloopwerkzaamheden aan de Ter Muyden gestart. Aannemer Heijmans Woningbouw Noord voert de werkzaamheden uit. 

In opdracht van Heijmans Woningbouw Noord voert Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners geotechnisch bodemonderzoek uit en worden funderingsadviezen opgesteld.

Geotechnisch onderzoek  aardbevingsbestendiger bouwen  | Wiertsema & PartnersDe onderzoeksopzet van het geotechnisch bodemonderzoek is gebaseerd  op aardbevingsbesten-diger bouwen, e.e.a. conform de NPR9998 en Eurocode 7 en 8 en de door Wiertsema & Partners opgedane ervaringen en kennis van de ondergrond op de locatie.  De ondergrond in dit deel van Loppersum is sterk wisselvallig wat betreft bodemopbouw.

Het geotechnisch bodemonderzoek bestaat uit totaal 57 sonderingen klasse 2 sonderingen, waarvan 2 met waterspanningsmeting en 4 handboringen. De sonderingen worden tot 30 meter minus maaiveld uitgevoerd.

 

De sloop van de bestaande woningen, en dus ook de uitvoering van het geotechnisch bodemonderzoek en het opstellen van de funderingsadviezen, gebeurt in verschillende fases. Gezien de strakke bouwplanning is het belangrijk dat de sonderingen en funderingsadvies direct na de sloop uitgevoerd worden. Goed overleg tussen planning en de voortgang van de werkzaamheden tussen Heijmans en Wiertsema & Partners is dus van belang.

Ingenieursbureau Goudstikker - de Vries is de constructeur van dit werk en verstrekt de constructieve belastingen inclusief het effect van een aardbeving op de palen. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek wordt door Wiertsema & Partners een funderingsadvies opgesteld conform de Eurocode 7 en de NPR9998.

Het advies gaat o.a. in op de grondmechanische verticale draagkracht van een paalfundering in geval van de situatie voor, tijdens en direct na de aardbeving. 

Geotechnisch onderzoek  aardbevingsbestendiger bouwen  | Wiertsema & PartnersVoor de situatie tijdens en direct na de aardbeving dient een verwekingsanalyse op de aangetroffen bodemopbouw conform de NPR9998 te worden uitgevoerd.

Verweking is een verschijnsel waarbij m.n. zandlagen een verlies van sterkte en samenhang ondergaat, bijvoorbeeld ten gevolge van een aardbeving. In een extreem geval kan de bodem zich gedragen als een vloeistof. Afhankelijk van de gevoeligheid tegen verweking moet de draagkracht van de ondergrond gereduceerd worden.

Daarnaast wordt een berekening van de krachten (dwarskrachten, momenten en verplaatsingen) in de funderingspaal gemaakt ten gevolge de horizontaalkracht op de palen veroorzaakt door een aardbevingsbelasting.

Aan de hand van deze resultaten wordt in overleg met de constructeur het paalpuntniveau bepaald en kan het palenplan en de fundering worden ontworpen.

 
Button