Onderzoek drinkwaterwingebied Hammerflier

Met de gunning van de samenwerkingsraamovereenkomst (SROK) voor ingenieursdiensten, heeft Rijkswaterstaat gekozen voor 21 partijen in Een goede drinkwatervoorziening is van groot belang voor de volksgezondheid, het welzijn en de welvaart. De drinkwatervoorziening in Nederland is van hoog niveau. We beschikken over voldoende drinkwater van uitstekende kwaliteit tegen een relatief lage prijs.De beschikbaarheid van schoon en voldoende drinkwater wordt vaak ervaren als vanzelfsprekend, maar is sterk afhankelijk van de robuustheid van het Nederlandse watersysteem. De vraag naar drinkwater neemt toe en tegelijkertijd neemt de natuurlijke beschikbaarheid van drinkwaterbronnen af. Op jaarbasis beschikken we in Nederland over voldoende water, maar regionaal en seizoen afhankelijk kunnen er watertekorten ontstaan. Dit stelt extra eisen aan de robuustheid van het watersysteem en aan de (toekomstige) drinkwatervoorziening. Daarbij staat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater onder toenemende druk. Klimaatverandering met hogere temperaturen, verzilting en langere perioden van droogte vergroot de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

Vanuit deze achtergrond is recent een onderzoek uitgevoerd om de ondergrond rond de drinkwaterwinning van Vitens “Hammerflier” nader in kaart te brengen. Het onderzoeksgebied bedroeg circa 15 km2. Een gebied met deze omvang vraagt om een specifieke aanpak om een dergelijk onderzoek efficiënt te kunnen uitvoeren. Geologische kennis van het gebied en inventarisatie van beschikbare gegevens vormden de basis om samen met de geohydrologen van Vitens een eerste grondmodel te maken en op basis van hieruit resulterende onzekerheden een onderzoeksopzet vast te stellen. 

Voor de bureaustudie is gebruikgemaakt van onze eigen webapplicatie GeoLoket. In GeoLoket worden alle voorhanden ondergrondgegevens van projecten uit ons archief en uit de Basis Registratie Ondergrond (BRO) ontsloten. Deze gegevens omvatten onder andere: 

  • Boringen en Sonderingen;
  • Ligging van kabels en leidingen (KLICWIN);
  • Hoogtebouten;
  • Geofysische metingen.

In GeoLoket wordt deze informatie gekoppeld aan nationale databases (bijvoorbeeld het regionale grondmodel REGIS). Op basis van deze informatie kunnen willekeurige profielen en kaarten geproduceerd worden waarin specifieke boringen en/of sonderingen gepresenteerd kunnen worden. Hierbij is voor dit project met name gekeken naar de aanwezigheid van (regionaal aaneengesloten) kleilagen.

Onderzoek drinkwaterwingebied Hammerflier | Wiertsema & Partners


Een goede drinkwatervoorziening is van groot belang voor de volksgezondheid, het welzijn en de welvaart. De beschikbaarheid van schoon en voldoende drinkwater wordt vaak ervaren als vanzelfsprekend, maar is sterk afhankelijk van de robuustheid van het Nederlandse watersysteem. De vraag naar drinkwater neemt toe en tegelijkertijd neemt de natuurlijke beschikbaarheid van drinkwaterbronnen af. Vanuit deze achtergrond is recent een onderzoek uitgevoerd om de ondergrond rond de drinkwaterwinning van Vitens “Hammerflier” nader in kaart te brengen. Het onderzoeksgebied bedroeg circa 15 km2. Een gebied met deze omvang vraagt om een specifieke aanpak om een dergelijk onderzoek efficiënt te kunnen uitvoeren. Geologische kennis van het gebied en inventarisatie van beschikbare gegevens vormden de basis om samen met de geohydrologen van Vitens een eerste grondmodel te maken en op basis van hieruit resulterende onzekerheden een onderzoeksopzet vast te stellen.

Geologische gezien is sprake van een oost-westgericht oud glaciaal dal dat is opgevuld met een afwisseling van fluviatiele en lacustriene sedimenten. Met name verspreiding en dikte van de komkleien en de lacustriene afzettingen, afgezet in een fase van een afnemende activiteit van het riviersysteem dat door dit dal stroomde wilde Vitens nader in kaart gebracht hebben.

Op basis van deze geologische kennis en inventarisatie van reeds beschikbare gegevens is een onderzoeksopzet vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een combinatie van elektrische sonderingen en geofysisch onderzoek met CVES en TDEM. De sonderingen zijn uitgevoerd op locaties die met een zware vrachtwagen goed bereikbaar waren. De geofysische metingen zijn uitgevoerd op minder bereikbare locaties om zonder hinder en/of schade voor de omgeving toch efficiënt de benodigde aanvullend informatie over de ondergrond te vergaren.


 
Button