Grondwatermonitoring

Heeft u last van droogte- of grondwateroverlast? Of heeft u vragen over de grondwaterkwaliteit? Om inzicht te krijgen in de grondwaterstand of grondwaterkwaliteit kunnen wij peilbuizen plaatsen en monitoren en/of bemonsteren. We hebben jaren lange ervaring met het uitvoeren van grondwatermonitoring en het opzetten van grondwatermeetnetten. Van een compleet meetnet tot één enkele peilbuis. Van het uitvoeren van handpeilingen tot het realtime online inzichtelijk maken van de grondwaterstand. Van het opleveren van slechts enkele metingen tot het uitvoeren van complete analyses.

Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond bevindt. De grondwaterstand, ofwel de diepte waarop het grondwater wordt aangetroffen, is afhankelijk van natuurlijke invloeden zoals neerslag en dus klimaatverandering. Ook de menselijke invloeden zijn hierbij van belang. Op veel plaatsen in Nederland wordt bij bouwprojecten het grondwater beïnvloed. Voorbeelden hiervan zijn bemalingen bij nieuwbouwprojecten, projecten met veranderde gebiedsinrichtingen (aanleg van nieuwbouwwijken) en het aanleggen van drainage- en infiltratiesystemen.

Veranderingen in de grondwaterstand kunnen veel schade aanrichten. Zo ontstaat wateroverlast door een te hoge grondwaterstand. Een te lage grondwaterstand zorgt voor zettingen, verdroging en funderingsschade. Het is daarom van belang het effect van voorgenomen ingrepen op de grondwaterstand te monitoren. Hiervoor dient een grondwatermeetnet te worden opgezet. Wij kunnen de meetnetten ontwerpen, aanleggen en vervolgens beheren.

Omdat kortstondige veranderingen een belangrijke invloed kunnen hebben en handmatige metingen in verhouding relatief duur kunnen zijn, wordt veelal gebruik gemaakt van automatische drukopnemers om de grondwaterstand te monitoren. Deze drukopnemers kunnen geprogrammeerd worden met en interval van registratie, naargelang daar behoefte voor is. We kunnen de metingen realtime online inzichtelijk maken of periodiek uitlezen en verwerken. Indien gewenst kunnen wij de metingen aanleveren bij de BRO (Basis Registratie Ondergrond).

Naast de grondwaterstand kunnen tevens andere parameters in de tijd worden gemeten, zoals de temperatuur of het elektrisch geleidingsvermogen (Ec). Daarnaast kunnen wij de peilbuizen bemonsteren en laten analyseren om bijvoorbeeld lozingsparameters te bepalen of voor milieukundig grondwateronderzoek. 


Geomonitoring

Uw contactpersoon

Gerben Spoelstra

Gerben Spoelstra

Projectleider
 
Button