0594 51 68 64
Please select your preferred language:

Geofysisch onderzoek met DualEM


Ongeveer 10 jaar geleden is Wiertsema & Partners begonnen met de eerste projecten waarbij geofysisch onderzoek met DualEM een rol speelde.

DualEM kan gedetailleerd de ondiepe ondergrond in beeld brengen. Deze ondiepe ondergrond bepaald sterk hoe het ondiepe grondwater stroomt. Dus hoe het gevoed wordt door regenwater, waar het uittreedt als kwel, of waar het horizontaal onder een dijklichaam stroomt. Daarnaast veroorzaakt deze ondiepe ondergrond de grootste zettingsschade bij bouwwerken.

DualEM is inzetbaar bij:

  • geo(hydro)logisch onderzoek;
  • onderzoek in het kader van dijkverbeteringsprojecten;
  • het in kaart brengen van graafschade door bevers en muskusratten in dijklichamen;
  • vooronderzoek bij het bouwrijp maken van percelen;
  • het oplossen van disputen tussen landbouwers en drinkwaterbedrijven bij onderlinge landbouwschaderegelingen.

Wat zou de meerwaarde van een DualEM onderzoek kunnen zijn?

Voor een dijkonderzoek hebben wij DualEM ingezet, om de dikte van de oorspronkelijke deklaag onder het dijklichaam in beeld te brengen. Hiervoor zijn twee DualEM-profielen gemaakt. De eerste over de kruin van de dijk en de andere langs de binnendijkse voet van de dijk.

Het DualEM-onderzoek liet zien dat de deklaag (circa 1m veen, afgedekt door een circa 1m dikke kleilaag) naar het zuiden toe dunner werd en verdween. Ook liet het DualEM-onderzoek duidelijk zien dat de elektrische geleidbaarheid onder een baggerdepot (dat tegen het dijklichaam aanligt) overeenkomt met het elektrische geleidingsvermogen onder het noordelijke deel van het dijklichaam. In het rapport is dit geïnterpreteerd als een mogelijk versterkte kwel onder het dijklichaam door. In beide DualEM-profielen zijn enkele afwijkende patronen (anomaliën) gevonden, die niet verklaard konden worden. Dergelijke locaties zijn interessant voor aanvullend onderzoek. Hierop kan het sondeer- en boorplan worden afgestemd. 

Geofysisch onderzoek met DualEM  | Wiertsema & Partners

Voor de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk is DualEM ingezet. 

Doel was om een historische stroomgeul in kaart te brengen die tot in de middeleeuwen door het plangebied stroomde. Door een afwijkende opvulling van de geul zou de historische geul tot een afwijkend zettingsgedrag kunnen leiden.

Met DualEM kon de geul inderdaad goed in beeld gebracht worden. De ligging bleek iets af te wijken (meer westelijk te liggen) van een historische inventarisatie. Door heel goed naar de sonderingen binnen en buiten de geul te kijken, kon worden vastgesteld dat de samendrukbaarheid van de grond in de geul circa 30% hoger ligt dan daarbuiten. Dit was niet duidelijk geworden zonder DualEM, omdat de verschillen over het gebied dan geïnterpreteerd zouden zijn als natuurlijke spreiding.

Voor de realisatie van een nieuw meer is DualEM ingezet om de dikte van het veenpakket snel in beeld te krijgen. Uit de DualEM-metingen kon de dikte van het veen niet makkelijk in beeld gebracht worden. De elektrische eigenschappen van het veen en het zandpakket eronder (samen met de grondwaterkwaliteit daarin) bleken in grote delen van het projectgebied geen tot weinig contrast te laten zien. Wel kwam er een gebied in het centrale deel van het projectgebied in beeld waar de elektrische geleidbaarheid zeer hoog is. Dit wijst op het voorkomen van een bel zout grondwater. Grondwateranalyse toonde inderdaad hoge chloride-gehalten aan (2300mg/l); relevante informatie met betrekking tot de realisatie van het meer.

Meer weten over geofysisch onderzoek en welke methoden er mogelijk zijn, neem dan contact op met collega Nico van der Moot (n.vandermoot@wiertsema.nl).

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

Aanmelden nieuwsbrief

Certificering

Keurmerk bodembeheer Keurmerk VCA Keurmerk ISO
 
Button