Geofysisch onderzoek met DualEM (dijkonderzoek)

Dijkonderzoek

Voor dijkonderzoek is door ons DualEM ingezet, om de dikte van de oorspronkelijke deklaag onder het dijklichaam in beeld te brengen. Hiervoor zijn twee DualEM-profielen gemaakt. De eerste over de kruin van de dijk en de andere langs de binnendijkse voet van de dijk.

Uit het DualEM-onderzoek bleek:

  • de deklaag (bestaande uit circa 1m veen, afgedekt door een circa 1m dikke kleilaag) naar het zuiden toe  af te nemen in dikte en in het zuidelijkste deel te ontbreken.
  • dat de elektrische geleidbaarheid onder een baggerdepot (dat tegen het dijklichaam aanligt) overeenkomt met het elektrische geleidingsvermogen onder het noordelijke deel van het dijklichaam.
  • In het rapport is dit geïnterpreteerd als een mogelijk versterkte kwel onder het dijklichaam door. In beide DualEM-profielen zijn enkele afwijkende patronen (anomalieën) gevonden, die niet verklaard konden worden. Dergelijke locaties zijn interessant voor aanvullend onderzoek. Hierop kan het sondeer- en boorplan worden afgestemd. 

Bouwrijp maken nieuwbouwwijk

Voor de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk in Leeuwarden is DualEM toegepast. Het doel van het uitgevoerde onderzoek was hierbij om een historische stroomgeul in kaart te brengen die tot in de middeleeuwen door het plangebied stroomde. Doordat deze geul is opgevuld met ander materiaal of een andere samenstelling dan de bodemlagen buiten de historische geul kunnen zettingsverschillen ontstaan door het ophogingen ten behoeve van de nieuwbouwwijk of door een verlaging van het waterpeil in de wijk.

Door dergelijke verschillen vroegtijdig op te sporen kunnen overlast en kosten in verband met herstelwerkzaamheden aan het rioolstelsel en de wegen worden vermeden.

Uit het DualEM onderzoek bleek de geul iets westelijker te liggen dan in het historisch onderzoek was bepaald. Door de meetgegevens van uitgevoerde sonderingen resultaten van laboratoriumproeven op monsters van binnen en buiten de geul in detail te vergelijken, is vastgesteld dat de samendrukbaarheid van de grond in de geul circa 30% hoger ligt dan daarbuiten. Zonder DualEM onderzoek zouden de verschillen niet zijn geconstateerd, of als natuurlijke spreiding in samendrukbaarheid binnen het projectgebied zijn geïnterpreteerd.

Aanleg nieuw meer

In de provincie Fryslân is voor het ontwerp van een nieuw meer DualEM ingezet om de dikte van het veenpakket gebiedsdekkend in beeld te brengen. Uit de DualEM-metingen kon de dikte van het veen niet makkelijk in beeld gebracht worden. De elektrische eigenschappen van het veen en het zandpakket eronder (samen met de grondwaterkwaliteit daarin) bleken in grote delen van het projectgebied geen tot weinig contrast te laten zien. In het centrale deel van het projectgebied werd een afwijkend hoge elektrische geleidbaarheid gemeten. Uit aanvullend onderzoek bleek dit te worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een bel zout grondwater. De uitgevoerde grondwateranalyse toonden chloride-gehalten van 2300mg. Het aanwezige veen kan worden gebruikt in bijvoorbeeld de tuinbouw. Bij het afgraven van het veen kan nu rekening worden gehouden met het deel waar het veen een hoog zoutgehalte heeft. 

Onderzoeksboringen zandwinvakken Noordzee | Wiertsema & Partners

Meer weten over geofysisch onderzoek en welke methoden er mogelijk zijn, neem dan contact op met collega Nico van der Moot (n.vandermoot@wiertsema.nl).

Heeft u een vergelijkbaar project?

Neem dan vandaag nog contact met ons op en wij bekijken samen de mogelijkheden!

 
Button